Grootverbruikers milieuvergunning

Een milieuvergunningsaanvraag voor niet-residentiële gebouwen van meer dan 3.500 m², gelegen in het BHG, gaat verplicht gepaard met een audit. Het doel van deze energie-audit is de meest rendabele maatregelen bepalen om het energieverbruik en de broeikasgasemissies te beperken.

Lees meer


Verplichte audit volgens richtlijn 2012

De vertaling van de Europese richtlijn 2012/27/EU is verschillend in de 3 gewesten, maar de doelstelling blijft dezelfde: inzicht verschaffen in het energieverbruik en de mogelijke maatregelen in kaart brengen om dit verbruik te doen dalen. Cenergie helpt u om u in regel te stellen met deze wetgeving.

Lees meer


Conditiestaatmeting

Onze expert bepaalt de conditie van uw installaties en/of gebouwschil op basis van de NEN 2767. Deze analyse laat toe om onderhouds- en investeringsbudgetten vast te leggen. Onze kennis inzake energiebesparing kan daar nog een extra-dimensie aan toevoegen: de mogelijke energiebesparing van de ingreep zelf.

Lees meer


Potentieelscans

Een complete audit lijkt u (voorlopig) niet opportuun? Onze specialisten maken ter plaatste een selectie van verder te onderzoeken maatregelen op basis van hun jarenlange ervaring. U krijgt een overzicht van de potentiële impact van deze maatregelen en desgewenst ook een actieplan om tot de uitvoering ervan over te gaan.

Lees meer


Thema audit

Als u al weet of vermoedt waar u de grootste besparingen kunt realiseren, beperken we de audit tot dit specifieke item (bv. verwarming). Dit resulteert in een gedetailleerd plan met energiebesparende maatregelen en een opbrengsten-uitgavenanalyse.

Lees meer


Globale audit

Uw gebouw wordt grondig geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit resulteert in een gedetailleerd plan van aanpak met energiebesparende maatregelen en een kosten-batenanalyse voor de totaliteit van het gebouw en zijn installaties.

Lees meer


Haalbaarheidsstudie

Uw ketel is waarschijnlijk aan vervanging toe en de luchtgroep is ook niet meer zo nieuw. Maar hoe bepaalt u welke investeringen technisch en financieel haalbaar zijn? Cenergie berekent het voor u op basis van de actuele situatie.

Lees meer

Duurzaamheid meten (BREEAM, Duurzaamheidsmeter,...)

U wilt de duurzaamheid van uw project meten en beheren gedurende het hele traject? Cenergie beschikt over de nodige tools (BREEAM, Duurzaamheidsmeter,...) en de expertise om u te begeleiden van concept tot commissioning.

Lees meer


Comfortmeting

Uw gebouw is zopas voorlopig opgeleverd of al jarenlang in gebruik, maar er zijn klachten over het comfort. Cenergie voert zomer- en wintermetingen uit om het comfort te objectiveren, desgewenst in combinatie met een analyse van het energieverbruik. Zo kunt u uw aannemer of onderhoudsfirma om doelgerichte aanpassingen vragen.

Lees meer


Daglichtsimulatie

Niets zo aangenaam als daglicht in uw gebouw. Door ingrepen die het energieverbruik moeten beperken, vermindert vaak de aanwezige hoeveelheid daglicht. Cenergie simuleert verschillende opties om een laag energieverbruik, een hoog comfort én een maximale daglichtinval te combineren.

Lees meer


Energiezuinige technieken

Cenergie werkt het technisch dossier uit van aanbesteding tot oplevering. Tijdens de werffase veleent Cenergie de nodige bijstand aan de bouwheer en de architect en worden de werken tot en met de oplevering van nabij gevolgd.

Lees meer


Energiebeheer

Meteen na de voorlopige oplevering wordt er gestart met de opvolging van het gebouw. Op basis van specifieke meetgegevens gaat Cenergie na of de gesimuleerde energieverbruiken en comfortwaarden ook werkelijk gehaald worden.

Lees meer


Commissioning

Om een goed ontwerp om te zetten in een goed project is een passende opvolging nodig. Cenergie heeft een werkwijze ontwikkeld die alle fasen van het bouwproces nauwgezet toetst aan de eisen en verwachtigen van de klant. Die opvolging stopt niet op het einde van de werf. Ook de opleverings- en de nazorgfase vereisen de nodige aandacht.

Lees meer


Circulair bouwen

Het hoofdprincipe van circulair bouwen is dat we rekening houden met de fase na de huidige gebruiksfase. Flexibel ontwerpen is hierbij de eerste stap. Hierdoor kan de levensduur van het gebouw verlengd worden. Het voorzien van mogelijkheden om de materialen op een kwaliteistvolle manier te recupereren is de tweede stap. Het gebouw wordt op deze manier een grondstoffenbank waarmee nieuwe gebouwen gebouwd kunnen worden na de levensduur van het huidige gebouw.

Lees meer


Klimaatneutraal bouwen

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving vormt zowel een uitdaging als een kans om een betere leefwereld tot stand te brengen voor iedereen.
Vandaag zijn er reeds technologieën en technieken beschikbaar om een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren. Om de 2050-doelstelling versneld te helpen realiseren en te komen tot een toekomstgericht, duurzaam gebouwenpark begeleidt Cenergie bouwteams, overheden en organisaties met studiewerk en advies. We zorgen ervoor dat de beschikbare en opkomende innovaties met kennis van zaken en op een verantwoorde manier worden geïmplementeerd.

Lees meer