of

Missie Cenergie

  • Energieconceptstudie
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Kosten baten analyse
  • PHPP verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie gebouw

Oppervlakte: 914 m2

Bouwbudget:  € 1.100.000

Adres: Fotomuseum Waalsekaai 47, Depot Verviersstraat 15, 2000 Antwerpen

Ontwerpteam:
Bouwheer : Provincie Antwerpen, Dienst Infrastructuur en Vastgoed,
Team Duurzaam Bouwen
Energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2013

 

Energieconceptstudie nieuwe depotruimte Fotomuseum Antwerpen

De opdracht van Cenergie bestond uit het opstellen van een energieconceptstudie voor het ontwerp van de aanbouw van een nieuwe depotruimte voor opslag van gevoelig materiaal, gelegen in de Verviersstraat te Antwerpen, palend aan het Fotomuseum. Voor de opslagruimtes gelden erg strikte eisen op het gebied van temperatuur en relatieve vochtigheid.

Het doel van deze energieconceptstudie was het bepalen van maatregelen die binnen de gestelde randvoorwaarden het energieverbruik kunnen beperken. Hiertoe diende een dynamische gebouwsimulatie van de nieuwbouw uitgevoerd te worden.

Het energiegebruik werd bepaald aan de hand van een dynamische  thermische gebouwsimulatie met behulp van het softwarepakket EnergyPlus.  Dit simulatiepakket (uitgebreid gevalideerd door ANSI/ASHRAE) berekent de temperaturen in een gebouw en de comfortaspecten aan de hand van reële klimaatgegevens zoals buitentemperatuur en bezonning, in functie van de tijd.

Verschillende energieconcepten werden energetisch vergeleken met een referentiesituatie van een gebouw dat qua gebouwschil en technieken voldoet aan de EPB-eisen vanaf 2014.  Voor elk van de scenario’s werd op basis van de randvoorwaarden het energieverbruik voor de verschillende energiestromen bepaald.

Per scenario werd een kostenbatenanalyse gemaakt met een inschatting van de meerkosten.

Voor de nieuwe depotruimte van het Fotomuseum bleek het optimale energieconcept de combinatie van een sterk verbeterde gebouwschil en een sorptieontvochtiging. Een keuze die zou leiden tot een sterke reductie van het primair energiegebruik met 61%. De hieraan verbonden meerinvesteringen zijn van die aard dat het een economisch aanvaardbare keuze is. Een passiefschil bleek voor dit type gebouw tot een contradictorisch resultaat te zullen leiden omwille van de dalende warmtewinsten via de aangrenzende gebouwen. Op macroschaal daarentegen zou dit geen verkeerde keuze zijn.