Subsidies aan ondernemingen voor energiebesparende maatregelen via de kmo-portefeuille

Vlaamse ondernemers kunnen financieel ondersteund worden voor het advies verstrekt door erkende dienstverleners bij de realisatie van energiebesparende maatregelen.
Cenergie is door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener binnen de kmo-portefeuille. (www.kmo-portefeuille.be).

Deze erkenning werd verkregen na een grondige doorlichting van onze activiteiten en dienstverlening. Cenergie werd erkend als een betrouwbare partner die een kwalitatieve dienstverlening aanbiedt.

 

Financiële steun voor energie-advies via de kmo-portefeuille

Cenergie verstrekt advies inzake energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor 40%1 subsidiëring in het kader van de kmo-portefeuille:

Thematische audits

gedetailleerd advies over een bepaald energiethema bv. verlichting, verwarming, koeling, perslucht, stoom, elektromotoren, hernieuwbare energie, ...

Een thema-audit resulteert in een gedetailleerd plan met energiebesparende maatregelen en een opbrengsten-uitgaven-analyse m.b.t. het gekozen thema (bv. verwarming). Hier wordt de interactie tussen de verschillende systemen onderzocht en wordt een gedetailleerd plan opgemaakt voor de implementatie van de voorgestelde maatregelen.

Globale energieaudits

Een globale energieaudit resulteert in een gedetailleerd plan van aanpak met energiebesparende maatregelen en een kosten-baten-analyse m.b.t. de totaliteit van een gebouw en zijn installaties. Er wordt een gedetailleerd plan opgemaakt voor de implementatie van de voorgestelde maatregelen.

Energieconceptstudies

Een energieconceptstudie onderzoekt op welke manier u zich kan wapenen tegen een toekomstig hoog energieverbruik. In deze studie komen zowel maatregelen om het energieverbruik te beperken als maatregelen voor efficiënte opwekking aan bod. Een energieconceptstudie wordt typisch uitgevoerd bij een grondige renovatie, een uitbreiding of een nieuwbouw.

Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarheidsstudie onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid van één of meerdere technieken of bouwkundige maatregelen.

 

Enkel advies voor niet wettelijk verplichte en niet periodieke milieu- en energiegerelateerde onderwerpen komt in aanmerking voor subsidie. Bij de aanvraag van een subsidie via de kmo-portefeuille dient de aanvrager immers al te voldoen aan de vigerende (milieu)wetgeving.

 

1 Voor KO steun 40%, maximum 10.000 euro, voor MO steun 30%, maximum 15.000 euro