Artikel 1 – Toepassingsgebied

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Cenergie zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die door een opdrachtgever aan Cenergie, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 115, met ondernemingsnummer 0461.104.346 worden toevertrouwd. Deze voorwaarden primeren op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Cenergie, en vervangen eerdere voorwaarden of afspraken tussen partijen.

Artikel 2 – Offertes en bestekken, totstandkoming overeenkomst

2.1 De offertes en bestekken opgesteld door Cenergie gelden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding gedurende 60 dagen en kunnen door Cenergie worden ingetrokken of gewijzigd zolang Cenergie geen aanvaarding van de offerte heeft ontvangen. Voormelde termijn van 60 dagen gaat in op de dag na de zitting voor de opening van de offertes of de dag vermeld in de prijsaanvraag voor het indienen van de offerte dan wel, bij gebreke daaraan, de dag na indiening van de offerte.

2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Cenergie de schriftelijke aanvaarding van de nog geldige door haar opgemaakte offerte heeft ontvangen. Aanvaarding van een offerte impliceert aanvaarding van deze voorwaarden.

Artikel 3 – Termijnen

Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Cenergie niet. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De vooropgestelde leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 4 – Informatie

4.1 De opdrachtgever verbindt zich ertoe al de nodige informatie te verschaffen die nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

4.2 De opdrachtgever draagt als enige de verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie, zelfs indien de opdrachtgever deze informatie zelf verkreeg of verstrekte via derden.

4.3 Alle kosten die het gevolg zijn van laattijdige, gebrekkige of onvolledige informatie vanwege de opdrachtgever zijn steeds ten laste van de opdrachtgever die Cenergie hiervoor desgevallend ook zal vrijwaren.

Artikel 5 – Wijziging, verbreking en schorsing van de overeenkomst

5.1 Opdrachten kunnen slechts, geheel of gedeeltelijk, door de opdrachtgever worden geannuleerd of gewijzigd mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cenergie, dat zich de mogelijkheid voorbehoud haar toestemming hiertoe te weigeren.

5.2 Het opsplitsen van een project in verschillende onderdelen of fasen met een afzonderlijk lastenboek, alsook het aanpassen van de uitvoeringstermijn, dient beschouwd te worden als een wijziging van de overeenkomst in de zin van artikel 5.1.

5.3 Cenergie heeft het recht beperkte wijzigingen aan het project aan te brengen die noodzakelijk of nuttig zijn tijdens de studie of de uitvoering van de werken maar geen wezenlijke invloed hebben op de kostprijs van de werken. Wijzigingen met een prijsverhoging van meer dan 10% worden aanzien als substantiële wijzigingen en behoeven steeds de voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Vergoeding

6.1 De overeengekomen erelonen zijn exclusief btw.

6.2 De overeengekomen erelonen zijn exclusief de terugbetaling van kosten.

6.3 Alle prijzen en vergoedingen voor diensten worden jaarlijks op 1 januari aangepast volgende de onderstaande formule:

        Nieuwe prijs = Oude prijs * (nieuwe Agoria-index/basis Agoria-index)

  • Oude prijs: de vergoeding zoals vastgesteld in de overeenkomst;

  • Nieuwe Agoria-index: de Agoria-index die van toepassing is voor de maand januari van het nieuwe jaar;

  • Basis Agoria-index: de Agoria-index die van kracht is voor de maand voorafgaand aan het opmaken van het prijsvoorstel op basis waarvan de overeenkomst is tot stand gekomen;

  • De Agoria-index: Agoria-index Refertelonen Landsgemiddelde Contract Na 11/7/1981, raadpleegbaar op www.agoria.be

6.4 Cenergie is daarnaast te allen tijde gerechtigd de overeengekomen erelonen te herzien in functie van gewijzigde marktomstandigheden.

Artikel 7 – Facturering en betaling

De door Cenergie opgemaakte facturen zijn betaalbaar in euro 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 8 – Interesten en boeteclausule

8.1 In geval van niet-betaling van enig gefactureerd/ doorgerekend bedrag op de vastgestelde vervaldag worden de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een interest conform de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 250,00 EUR, alsook met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de verschuldigde bedragen, tevens met een minimum van 125 EUR.

Artikel 9 – Wanprestatie

9.1 Cenergie kan bij niet-naleving van de verplichtingen door de opdrachtgever de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten tot het moment waarop de opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

9.2 Onverminderd de wettelijke regeling inzake ontbinding en vordering tot schadevergoeding worden tekortkomingen beschouwd als ernstige tekortkomingen door de opdrachtgever die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk en buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen de tekortkomingen waaraan niet wordt verholpen binnen een termijn van 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling.

Artikel 10 – Klachten

Klachten m.b.t. levering/dienstverlening, klachten m.b.t. verborgen gebreken alsook protest tegen facturen moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven aan Cenergie worden meegedeeld binnen een termijn van 4 dagen na de betrokken levering/dienstverrichting respectievelijk de ontdekking van het gebrek of de datum waarop het gebrek ontdekt had moet worden respectievelijk de factuurdatum.

Artikel 11 – Intellectuele rechten Cenergie

11.1 De opdracht noch de uitvoering omvat, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige overdracht van intellectuele rechten van Cenergie aan de opdrachtgever.

11.2 De opdrachtgever verkrijgt de eigendom van de materiële aangeleverde rapporten, studies en documenten en verkrijgt een gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten die hierop desgevallend zouden rusten in die zin dat de opdrachtgever gerechtigd is deze resultaten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie voor zover dit kadert binnen het doel van de opdracht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De door Cenergie ten aanzien van haar opdrachtgevers aangegane verbintenissen betreffen middelenverbintenissen.

12.2 In de gevallen waarin de aansprakelijkheid van Cenergie bewezen is, kan Cenergie zich van elke verdere aansprakelijkheid bevrijden door de betrokken gebreken te herstellen.

12.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Cenergie uit hoofde van deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van het in de overeenkomst bepaalde ereloon.

Artikel 13 – Verzekeringen

13.1 In het kader van opdrachten die door Cenergie voor de opdrachtgever worden uitgevoerd, gaat Cenergie de volgende verzekeringen aan voor de volgende verzekerde kapitalen:

  • Een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, ten belopen van 2.500.000 EUR lichamelijke- en stoffelijke schade vermengd per schadegeval.
  • Een polis Beroepsaansprakelijkheid, ten belopen van 1.250.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar.

13.2 De opdrachtgever verbindt zich ertoe minimaal de volgende risico’s te verzekeren:

  • Een verzekering voor alle bouwplaatsrisico’s waarbij Cenergie als medeverzekerde wordt opgenomen, met afstand van verhaal t.a.v. Cenergie.
  • Een verzekering voor de aansprakelijkheid ex artikel 1792 Burgerlijk Wetboek waarbij Cenergie als medeverzekerde wordt opgenomen, met afstand van verhaal t.a.v. Cenergie.
  • Een verzekering voor brand, storm, hagel, sneeuw, ijsdruk, waterschade, natuurrampen, glasbraak en aanverwante gevaren met afstand van verhaal t.a.v. Cenergie.

13.3 Op verzoek van Cenergie legt de opdrachtgever aan Cenergie een bewijs voor van het afsluiten van in artikel 13.2 vermelde polissen.

13.4 De kosten verbonden aan de in artikel 13.2 bedoelde verzekeringen kunnen niet ten laste van Cenergie worden gelegd.

13.5 Het staat de opdrachtgever vrij om de verplichting tot het afsluiten van de in artikel 13.2 bedoelde verzekeringen aan de aannemer op te dragen waarbij de opdrachtgever erover zal waken dat Cenergie in de polis wordt opgenomen op voornoemde wijze.

13.6 In geval de opdrachtgever in gebreke blijft de in artikel 13.2 vermelde polissen af te sluiten, zal de opdrachtgever de schade die normalerwijze door deze polissen gedekt zou worden geenszins kunnen verhalen op Cenergie en zal de opdrachtgever Cenergie vrijwaren voor alle claims van derden jegens Cenergie die normalerwijze door deze polissen gedekt zouden worden.

Artikel 14 – Privacy verklaring- Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening registreert en verwerkt Cenergie NV contactgegevens in een databestand, in onze communicatie en in documenten.
Cenergie NV respecteert de privacy van iedere geregistreerde contactpersoon en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Op uw eenvoudig verzoek kunnen te allen tijde uw persoonsgegevens aangepast worden of verwijderd worden uit onze databestanden, voor zover de vigerende wetgeving dit toelaat. Hiervoor kan u zich wenden tot Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of tot Cenergie NV, Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen.
Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op: www.cenergie.be/privacy. We raden u aan kennis te nemen van deze privacyverklaring om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht.

15.2 Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.